W Ministerstwie Środowiska trwają prace nad projektem ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej, a Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany. Projektowane przepisy mogą zatrzymać niekontrolowane powstawanie nowych inwestycji uciążliwych zapachowo i ograniczyć ilość konfliktów społecznych. Czyżby pojawiła się nadzieja, że lokalne społeczności zyskają instrumenty ochrony przed problematycznymi inwestycjami?

Samorząd terytorialny z większym prawem głosu

Ministerstwo Środowiska od ponad roku deklaruje prowadzenie prac związanych z uregulowaniem problematyki uciążliwości zapachowej. Nad procedowaniem projektu ustawy czuwa aktualnie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Specjalnie w tym celu został powołany zespół doradców składający się m.in. z przedstawicieli nauki z dziedziny chemii oraz fizyki, którzy mają swoją wiedzą i doświadczeniem wspierać prace nad projektem.

Głównym założeniem projektowanej ustawy – potocznie zwanej „antyodorową” – jest uzbrojenie organów samorządu terytorialnego w instrumenty prawne pozwalające na przeciwdziałanie uciążliwościom zapachowym. Obecnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma w tym zakresie bardzo ograniczone możliwości

Jak czytamy na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, projekt ma być szeroko konsultowany ze stroną społeczną, a także z przedsiębiorcami, których działalność wpływa na stan środowiska i wiąże się z emisjami.Więcej informacji związanych z problematyką inwestycji uciążliwych zapachowo i etapem prac nad ustawą antyodorową można znaleźć na stronie www.stopodorom.pl.

Fermy hodowlane tylko na wybranych terenach

Od paru lat obserwujemy lawinowy wzrost ilości ferm zwierząt hodowlanych. Nadmierny i chaotyczny rozwój nowych inwestycji uciążliwych zapachowo wynika głównie z braku odpowiednich uregulowań prawnych w tym zakresie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest obecnie jedynym skutecznym narzędziem ograniczającym lokalizację ferm. Narzędzie to jest w rękach organów samorządu terytorialnego.

W odpowiedzi na oczekiwania społeczności lokalnych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Regulacje mają na celu:

  • wzmocnienie prowadzonej na poziomie lokalnym gospodarki przestrzennej,
  • ograniczenie ilości występujących konfliktów przestrzennych,
  • określenie sposobu lokalizowania różnych uciążliwych obiektów, w tym ferm hodowlanych.

Inwestycje uciążliwe zapachowo mają być lokalizowane wyłącznie na obszarach, dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Kodeks ma również uregulować zagadnienie bezpiecznej odległości inwestycji uciążliwych zapachowo od innych rodzajów zagospodarowania terenu.

Ministerstwo Środowiska w odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP Marcina Duszka z dnia 4 września 2017 roku, znak K8INT15086, podkreśliło, że „po wejściu w życie Kodeksu w sposób zasadniczy ograniczona zostanie możliwość dokonywania nadużyć związanych z lokalizacją obiektów generujących istotne uciążliwości dla otoczenia. Ograniczy to jednocześnie konflikty społeczne związane z lokalizacją tych inwestycji”.

Przewiduje się, że projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zostanie przedstawiony do konsultacji międzyresortowych na przełomie września i października br., a w pierwszym kwartale 2018 roku skierowany do Sejmu.

Opracowano na podstawie:

http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i15086-o1.pdf http://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/448-odory-a-zakres-dzialan-inspekcji-ochrony- srodowiska
http://mib.gov.pl/files/0/1798017/prezentacja19092017.pdf