Stop hodowli przemysłowej - Prawo
Prawo

Jak dowiedzieć się o planowanej inwestycji i co robić dalej

Dowiedz się, na jakim etapie postępowania jest planowana inwestycja:

Sprawdź, czy jesteś stroną postępowania i zostałeś/aś prawidłowo poinformowany/a o planowanej inwestycji przez organ administracji publicznej.

Jedynie strony postępowania administracyjnego mogą w nim aktywnie uczestniczyć oraz zaskarżać wydane po jego przeprowadzeniu decyzje, dlatego sprawą kluczową jest uzyskanie statusu strony, zanim jeszcze inwestor skompletuje potrzebne zezwolenia.

Jeśli nie jesteś stroną postępowania administracyjnego, załóż stowarzyszenie, którego celem będzie ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.

Dowiedz się, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje taką inwestycję.

Dowiedz się, czy w gminie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - sprawdź zgodność planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zbierz informacje na temat planowanej inwestycji i szukaj sojuszników:

  • sprawdź na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, czy została ogłoszona informacja dotycząca planowanej inwestycji,
  • złóż wniosek o udzielenie informacji publicznej o planowanej inwestycji do właściwego organu,
  • sprawdź, na jakim etapie jest postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej, dowiedz się więcej jak wygląda procedura OOŚ IOOŚ II,  
  • skontaktuj się z organizacjami, których celem jest ochrona środowiska i/lub wspieranie lokalnych społeczności działających w okolicy,
  • skontaktuj się z radnymi gminy lub powiatu,
  • skontaktuj się z lokalnym posłem lub senatorem,
  • jeśli w gminie nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwróć się do gminy o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dowiedz się więcej o chowie przemysłowym zwierząt.

Poinformuj innych mieszkańców o tym, co wiesz i co udało ci się ustalić. Podejmij działania protestacyjne.

Wzory pism

1. Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

2. Podstawowe informacje – udostępnienie informacji publicznej

3. Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku

4. Dodatkowe informacje – udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

5. Wzór wniosku o wznowienie postępowania – brak udziału strony

6. Dodatkowe informacje – wniosek o wznowienie postępowania

7. Wzór pisma – ponaglenie

8. Dodatkowe informacje – ponaglenie

9. Wzór – zgłoszenie szkody w środowisku

10. Dodatkowe informacje – zgłoszenie szkody w środowisku